Algemene voorwaarden
 

WERKWAARDEVOL

 

Welkom bij werkWAARDEvol. Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten. Lees deze zorgvuldig door voordat je de offerte ondertekent (algemene voorwaarden doorlezen is misschien niet altijd even leuk, maar natuurlijk wel erg belangrijk).

Wij hebben onze algemene voorwaarden zo kort mogelijk gehouden. Er zijn echter zaken waar je van op de hoogte dient te zijn. Waar in deze voorwaarden de woorden ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ worden gebruikt wordt 'werkWAARDEvol’ bedoeld. Met ‘je', 'jou' en 'jullie' wordt in deze voorwaarden bedoeld ‘de klant’. Word er over 'voorwaarden' gesproken dan bedoelen we deze 'algemene voorwaarden'. We hebben geprobeerd om deze zo eenvoudig mogelijk te formuleren. Mocht je toch nog een vraag hebben, neem dan vooral contact met ons op.

werkWAARDEvol | Veldkampweg 9 | 9761 VD Eelde | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Artikel 1 | Definities

 1. Wij zijn werkWAARDEvol en gevestigd aan de Veldkampweg 9, 9761 VD in Eelde en bieden je de in de offerte beschreven diensten aan.
   
 2. Jullie zijn/ jij bent de klant die gebruik maakt van de door ons aangeboden diensten.
   
 3. Het aanbod, ook wel offerte en overeenkomst genoemd, gaat om alle door jou en ons gemaakte afspraken. Het aanbod wordt bij akkoord ondertekend, door jou en ons of een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de organisatie waar je werkt. Voor aanvang van de dienstverlening ontvangen wij een ondertekend exemplaar van je.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving 

Bij werkWAARDEvol ben je op de juiste plek voor organisatieadvies, verandermanagement, interim-management en coaching. Onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel vind je onder nummer 59517948.

 

Artikel 3 | Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met werkWAARDEvol en alle voorbereidende en uitvoerende handelingen. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten en zijn gepubliceerd op de website: https://www.werkwaardevol.nl/voorwaarden
   
 2. Afwijkingen zijn alleen geldig, indien en zover zij schriftelijk door ons samen zijn vastgesteld.
   
 3. Hebben jullie algemene voorwaarden dan zijn deze niet van toepassing.
   
 4. Indien een onderdeel van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, dan blijft de overeenkomst verder in stand. Het betreffende onderdeel wordt in overleg tussen ons samen vervangen door een onderdeel dat zo dicht mogelijk past bij het gedachtegoed van het oorspronkelijke punt.

 

Artikel 4 | Start en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand en start op het moment dat de door jullie ondertekende offerte door ons is ontvangen. Tenzij we samen een andere startdatum zijn overeengekomen.  Zolang het getekende exemplaar niet retour is ontvangen houden wij het recht om onze capaciteit ergens ander in te zetten. 
   
 2. Er wordt vanuit gegaan dat de getekende offerte de gemaakte afspraken juist en volledig weergeeft.
   
 3. Maken we mondelinge afspraken of is de offerte (nog) niet getekend door ons retour ontvangen, en op jouw verzoek starten we al wel met de uitvoering van de offerte, dan gaan we ervan uit dat de offerte tot stand is gekomen onder deze voorwaarden.

 

Artikel 5 | Uitvoering werkzaamheden

 1. Wij zullen de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren. We kunnen echter niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
   
 2. Staat in het aanbod een termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan is dit een streeftermijn en geen fatale termijn.

 

Artikel 6 | Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op producten van de geest van werkWAARDEvol die we gebruiken tijdens onze samenwerking liggen bij werkWAARDEvol. Je kunt alleen gebruik maken van de door ons ontwikkelde en ter beschikking gestelde materialen, documenten en informatie als wij hiervoor toestemming hebben verleend.

 

Artikel 7 | Overmacht

 1. Onder overmacht verstaan we elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de verplichting redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
   
 2. In geval van overmacht zijn de verplichtingen van ons beiden over en weer uitgesteld. Mocht de overmacht situatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer gevraagd kan worden, dan mag vanuit beide kanten de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor de toekomst worden ontbonden. We zijn dan beiden niet enige schadevergoeding verplicht.

 

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

Indien wij aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrenst:

 1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   
 2. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, dan wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
   
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld vanuit ons.
   
 4. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 9 | Prijzen en Offertes

 1. Er zijn geen kosten verbonden aan het offertegesprek. In dit gesprek bepalen we samen of en met welke afspraken een overeenkomst zal worden aangegaan.
   
 2. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, voor wat prijs, inhoud en levertijd betreft en vervallen na 21 dagen.
   
 3. Onze offertes zijn in €’s en exclusief btw (tenzij anders vermeld).
   
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij ons beschikbare informatie.
   
 5. De overeenkomst komt tot stand zodra de door jullie voor akkoord getekende offerte door ons is ontvangen, tenzij artikel 4.3 van toepassing is.
   
 6. In de offerte zullen de prijsafspraken worden vastgelegd.

 

Artikel 10 | Betaling

 1. Wij sturen direct na opdrachtverlening de factuur, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. De betaling doe je, met vermelding van het factuurnummer, door een overboeking op bankrekening NL10RABO0143963007 op naam van werkWAARDEvol te Eelde. De betalingstermijn is 30 dagen vanaf datum facturering.
   
 2. Bij te late betaling of niet betalen zijn jullie van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht om direct te stoppen met onze activiteiten vanuit de overeenkomst. Ook zijn jullie vanaf dat moment de wettelijke rente (voor handelstransacties, zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) ) verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze wettelijke handelsrente beïnvloed onze overige rechten niet. Geven wij de vordering uit handen ter incasso dan zijn jullie ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten hiervan verschuldigd. 
   
 3. Zijn er bezwaren tegen de factuur dan laat je ons dit binnen twee weken schriftelijk onderbouwd, na ontvangst van de factuur, weten.

 

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht om alles wat is besproken tijdens of in het kader van de dienstverlening en alle informatie die over en weer wordt gedeeld geheim te houden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door jullie ter beschikking is gesteld en van de door verwerking van deze informatie verkregen resultaten.
   
 2. Wij hebben niet het recht om de informatie die aan ons is gegeven te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij werd bedoeld.
   
 3. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, mag je niet de inhoud van onze adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen openbaar maken of anderszins aan anderen beschikbaar te stellen.
   
 4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak werkWAARDEvol gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 12 | Geschillen

Alle geschillen die betrekking hebben op offertes en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten, kunnen, tenzij de kantonrechter bevoegd is, alleen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin werkWAARDEvol gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

 

Artikel 13 | Rechtsgeldigheid

Op de met werkWAARDEvol gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.